Amaç ve Kapsam (Aim and Scope)

JOURNAL CMM’un temel amacı; iletişim bilimler başta olmak üzere disiplinlerarası (multidisipliner) çalışma yapan sosyal bilimcilerin bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmaktır. JOURNAL CMM 2022 yılından itibaren her yılda en az 2 kez elektronik olarak yayımlanan uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergide multidisipliner alanda Türkçe ve/veya İngilizce nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir. Ücret alınmamaktadır.

The main purpose of JOURNAL CMM; is to create a scientific platform where social scientists who work interdisciplinary (multidisciplinary), especially in communication sciences, share their knowledge, experience, evaluation, opinions, and suggestions. JOURNAL CMM is an international peer-reviewed scientific journal published electronically at least twice a year since 2022. Quantitative and qualitative studies in Turkish and/or English in the multidisciplinary field are included in the journal. No fee is charged.