Telif Hakkı

TELİF HAKKI DEVRİ FORMU

 

Dergi Adı: International Journal of Communication, Media and Management Research (JOURNAL CMM)

Makalenin Adı: ..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Yazar(lar)ın Adı Soyadı (makaledeki sırayla): ............................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Sorumlu Yazarın Adı, Soyadı ve Adresi: .......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

TC Kimlik No:........................................................................... Telefon: ..............................................................................

E-mail: .................................................................................... Cep Telefonu: ......................................................................

Sorumlu yazar olarak tüm yazarlar adına:

 1. a) sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu;
 2. b) tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını;
 3. c) sunulan makalenin tüm yazarlarından makaleyle ilgili tüm mali hakları Journal CMM’ye devretme ve formda yer alan taahhütlerde bulunma hususunda yetki aldığımı, bu nedenle doğmuş veya doğabilecek tüm uyuşmazlıklardan sorumlu olacağımı;
 4. d) tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını;
 5. e) tüm yazarlarla ilgili e-mail ve posta adreslerinin JOURNAL CMM Akademik Dergiler Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi’ne doğru girildiğini;
 6. f) makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını;
 7. g) makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini;
 8. h) sunulan makale üzerindeki mali haklarını, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve İnternet yoluyla iletim de dahil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını Journal CMM yetkili makamlarınca sınırsız olarak kullanılmak üzere JOURNAL CMM’a devretmeyi kabul ve taahhüt ederim.

Buna rağmen yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin

 1. a) patent hakları;
 2. b) yazar(lar)ın gelecekte kitaplarında veya diğer çalışmalarında makalenin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı;
 3. c) makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikri mülkiyet hakları saklıdır.

Bununla beraber yazar(lar) makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına JOURNAL CMM’nin yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve Dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl verilmelidir.

Sorumlu yazar olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda ‘JOURNAL CMM ve Dergi Editörlerinin’ hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun Sorumlu yazar olarak bana ait olduğunu taahhüt ederim. Ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanmadığımı, çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri aldığımı ve etik kurallara uygun hareket ettiğimi taahhüt ederim.

 

 

Sorumlu Yazarın Adı Soyadı:

 

İmza: